Publications

2016

Milinevsky G., Yatskiv Ya., Degtyaryov O., Syniavskyi I., Mishchenko M., Rosenbush V., Ivanov Yu., Makarov A., Bovchaliuk A., Danylevsky V., Sosonkin M., Moskalov S., Bovchaliuk V., Lukenyuk A., Shymkiv A., Udodov E. New satellite project Aerosol-UA: remote sensing of aerosolsin the terrestrial atmosphere, Acta Astronautica, 123, 292–300, doi:10.1016/j.actaastro.2016.02.027, 2016. link

2015

Milinevsky G., Yatskiv Ya., Degtyaryov O., Syniavskyi I., Ivanov Yu., Bovchaliuk A., Mishchenko M., Danylevsky V., Sosonkin M., and Bovchaliuk V. Remote sensing of aerosol in the terrestrial atmosphere from space: New missions // Advances in astronomy and space physics. – 2015. – 5(1). – 11-16. link

Syniavskyi I.I., Milinevsky G.P., Ivanov Yu.S., Sosonkin M.G., Danylevsky V.O., Rosenbush V.K., Bovchaliuk A.P., Lukenyuk A.A., Shymkiv A.P., Mishchenko M.I. Methodology, hardware implementation, and validation of satellite remote sensing of atmospheric aerosols: first results of the Aerosol-UA space experiment development // Kosm. nauka tehnol. – 2015. – 21(3). – 9-17, doi:10.15407/knit2015.03.009. [in Ukrainianlink

2014

Milinevsky, G., Danylevsky, V., Bovchaliuk, V., Bovchaliuk, A., Goloub, Ph., Dubovik, O., Kabashnikov, V., Chaikovsky, A., Miatselskaya, N., Mishchenko, M., and Sosonkin, M.: Aerosol seasonal variations over urban–industrial regions in Ukraine according to AERONET and POLDER measurements, Atmos. Meas. Tech., 7, 1459-1474, doi:10.5194/amt-7-1459-2014, 2014. link

Kabashnikov V., Milinevsky G., Chaikovsky A., Miatselskaya N., Danylevsky V., Aculinin A., Kalinskaya D., Korchemkina E., Bovchaliuk A., Pietruczuk A., Sobolewsky P., Bovchaliuk V. Localization of aerosol sources in East-European region by back-trajectory statistics // International Journal of Remote Sensing.  2014.  35(19).  6993-7006, doi:10.1080/01431161.2014.960621. link

Syniavskyi I., Ivanov Yu.S. Four-channel imaging Stokes polarimeter for small telescopes // Contrib. Astron. Obs. Skalnate Pleso. – 2014. – 43(3) – 253-255. link

2013

Bovchaliuk A. The spatial variability of PM2.5 using satellite POLDER/PARASOL data over Ukraine // Advances in astronomy and space physics. – 2013. – 3(2). – 102-108. link

Bovchaliuk, A., Milinevsky, G., Danylevsky, V., Goloub, P., Dubovik, O., Holdak, A., Ducos, F., and Sosonkin, M.: Variability of aerosol properties over Eastern Europe observed from ground and satellites in the period from 2003 to 2011, Atmos. Chem. Phys., 13, 6587-6602, doi:10.5194/acp-13-6587-2013, 2013. link

2012

Yatskiv Ya.S., Mishchenko M.I., Rosenbush V.K., Shakhovskoy D.N., Sinyavsky I.I., Milinevsky G.P., Kiselev N.N., Ivanov Yu.S., Petukhov V.N., Danylevsky V.O., Bovchalyuk A.P. Satellite project «Aerosol-UA»:remote sensing of aerosols in the Earth’s atmosphere // Kosm. nauka tehnol.  2012. – 18(4). – 3-15. [in Russian] link